Download E-books Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och service provider. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read Online or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Similar Medicine books

Survival of the Sickest: A Medical Maverick Discovers Why We Need Disease

learn it.

You're already residing it.

used to be diabetes evolution's reaction to the final Ice Age? Did a dangerous genetic affliction support our ancestors live to tell the tale the bubonic plagues of Europe? Will a stopover at to the suntan salon support reduce your ldl cholesterol? Why can we age? Why are a few humans resistant to HIV? Can your genes be grew to become on -- or off?

becoming a member of the ranks of recent fantasy busters, Dr. Sharon Moalem turns our present realizing of disorder on its head and demanding situations us to essentially swap the best way we predict approximately bodies, our wellbeing and fitness, and our courting to nearly some other dwelling factor on the earth, from crops and animals to bugs and micro organism.

via a clean and fascinating exam of our evolutionary background, Dr. Moalem finds what number of the stipulations which are illnesses at the present time really gave our ancestors a leg up within the survival sweepstakes. whilst the choice is a longevity with a affliction or a quick one with out it, evolution opts for affliction virtually each time.

every little thing from the weather our ancestors lived in to the vegetation they planted and ate to their beverage of selection should be noticeable in our genetic inheritance. yet Survival of the Sickest doesn't cease there. It is going directly to display simply how little glossy medication relatively is familiar with approximately human well-being, and provides a brand new frame of mind which may support we all stay longer, fitter lives.

Survival of the Sickest is full of interesting insights and state-of-the-art examine, provided in a manner that's either obtainable and completely soaking up. it is a ebook concerning the interconnectedness of all existence on the earth -- and, specially, what that suggests for us.

First Aid for the® ABSITE (First Aid Specialty Boards)

The resident-to-resident insider's advisor to ABSITE luck Written through citizens from best surgical procedure courses who aced the yank Board of surgical procedure In-Training examination, and edited by means of Tao Le, writer of First relief for the USMLE Step 1 and various different First reduction titles, First reduction for the ABSITE covers the entire must-know simple technology AND scientific surgical procedure issues in a single overall research package deal.

McGraw-Hill Manual Endocrine Surgery

A step by step consultant to the analysis and administration of the endocrine surgical procedure sufferer A Doody's center name for 2011! "This is a wanted reference that are supposed to join any surgical resident's library. three Stars. "--Doody's assessment carrier "The authors have truly succeeded in synthesizing a really useful and reader-friendly handbook of 21st-century endocrine surgical procedure.

CURRENT Essentials of Medicine, Fourth Edition (LANGE CURRENT Essentials)

Definitely the right fast reference at the wards and within the medical institution! The well-known "one affliction in line with web page" layout! present necessities of medication is a realistic, point-of-care pocket instruction manual that gives "nutshell" info at the prognosis and remedy of greater than 500 scientific issues noticeable in either basic care and health center settings.

Additional info for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Show sample text content

En konsekvens av att klostren stängdes var att konsten att vårda och den medicinska kunskapen mer eller mindre föll i glömska. Dålig hygien ledde until stora epidemier där den värsta var digerdöden. Detta var en pestsjukdom, där de tre formerna av pest; böldpest, lungpest och blodpest, förekom. Digerdöden nådde Sverige through Norge och skördade på 1350-talet hundratusentals människoliv. nen ansv som bo i 1997, s. 6 Trots lag att guy t Det f1 var ett sj Bergslage 1708, där de kvinnor som bedrev vård på Helgeandshus och Serafimerlasarett Dessa 1752, och hospitale sjukvakt. På hospit enligt H< obotliga vilkas vi kvinnor skötte de sjuka eftersom det ansågs fult att sköta andras kroppar, något som hederliga kvinnor inte kunde befatta sig med. I stället för att som på medeltiden vara en kallelse, var vården nu en pålaga. På många 1997> s. 7 de både ' Det c håll, exempelvis i England och Sverige, utgjorde dessa inrättningar en sam­ lingsplats för utslagna. Den andra inriktningen utgjordes av den vård som bedrevs av barmhärtighetssystrarna, dessa var religiösa males mer sekulari­ fimerlasa a hundred until eventually five För n serade än nunnor. Vincent de Paul grundade år 1617 en orden i Frankrike, där systrarna var underställda läkaren och inte prästen. En viktig poäng i hans tankar var att skilja på vård som gavs until de fattiga och den vård som gavs until eventually de sjuka. Kravet på asketism hos vårdarna togs bort och ersattes av kravet att de skulle vara friska och sunda. Denna vård bedrevs i Sydeuropa, males inte i av kvinn Centraleuropa eller Norden. Barmhärtighetssystrarnas deltagande i Krim­ ända frå1 nissor so nissan er församli tighetsta går det a T I D E N M E L L A N U P P LYS N I N G S T I D E N O C H F R A M TI L L I N D U ST R I A L I S M E N P å 1700-talet, below upplysningstiden, hade vården televisionå inriktningar; vård bedriven av fattighjon och av barmhärtighetssystrar. Fattighjon var straffa­ kriget på 18oo-talet ledde until eventually att deras vårdfilosofi och praktiska vårdarbete även kom att påverka vårdandet i Norra Europa (Holmdahl 1997; Anders­ son 2002). I Sverige blandades sjuka och åldringar med barn och handikappade på fattighus och fattigstugor less than åren mellan 16oo-talet fram until eventually 18oo-talet. De som var friskast och starkast tog hand om de svaga och skötte vården. Det sågs som en förmån att få vara på fattighuset då det innebar att sock42 © F Ö R FATTA R N A O C H S T U D E N T L I T T E R AT U R Sjuksk I den big apple: fanns int med rött början a, O F Ö R FATT nen ansvarade för ens överlevnad. I en lag från 1734 stod att läsa att "Alla som bo i en socken skola fattigstuwfa bygga och uppehålla" (Holmdahl 1997. s. 69). Detta innebar att ingen skulle kunna lämnas att svälta ihjäl. Trots lagen skedde detta och människor j agades över sockengränserna för att guy tvistade om deras hemortsrätt. Det första svenska lasarettet för botbara uppfördes i Falun år 1639 och var ett sjukhus för gruvarbetare som skadats i dåtidens många gruvor i Bergslagen. Ett undervisningssjukhus, Nosocomium, startade i Uppsala år 1708, där pigor och drängar skötte patienterna.

Rated 4.37 of 5 – based on 39 votes