Download E-books Den ensamme vandrarens drömmerier PDF

By Jean-Jacques Rousseau

"Så är jag då ensam i världen; jag har varken broder, släkting, vän eller sällskap, ingen annan än mig själv."

Den ensamme vandrarens drömmerier blev Rousseaus sista verk, han hann inte ens fullborda det, males det har helt och hållet karaktären av en avslutning och avsked. Det är en slagen och bruten guy som talar, en melankolisk drömmare som har dragit sig bort ifrån världen. males Rousseaus promenader rymmer också naturbeskrivningar och botaniska exkursioner som är ingenting annat än poesi.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) grundlade sin berömmelse då han i 40-årsåldern debuterade som författare, och hans skrifter har kommit att utöva ett stort inflytande på eftervärlden. less than sin livstid blev Rousseau både ärad och hatad, förföljd och uppskattad.

Show description

Read or Download Den ensamme vandrarens drömmerier PDF

Similar Fiction books

Redcoat

It's autumn 1777, and the cradle of liberty, Philadelphia, has fallen to the British. but the real conflict has simply simply all started. On either side, loyalties are demonstrated and households torn asunder. The younger Redcoat Sam Gilpin has noticeable his brother die. Now he needs to choose from accountability to king and the decision of his personal sense of right and wrong.

The Beginning of Everything

Robyn Schneider's the start of every little thing is a witty and heart-wrenching teenager novel that would attract enthusiasts of books via John eco-friendly and Ned Vizzini, novels reminiscent of The Perks of Being a Wallflower, and classics just like the nice Gatsby and The Catcher within the Rye. Varsity tennis captain, Ezra Faulkner, was once presupposed to be homecoming king, yet that was once before—before his female friend cheated on him, sooner than a vehicle coincidence shattered his leg, and sooner than he fell in love with unpredictable new woman Cassidy Thorpe.

The Grim Grotto (A Series of Unfortunate Events, Book 11)

Caution: Your day turns into very darkish - and probably damp - in case you learn this ebook. Plan to spend this spring in hiding. Lemony Snicket is again with the 11th ebook in his manhattan occasions bestselling a chain of unlucky occasions. Lemony Snicket's saga concerning the fascinating, clever and grossly unfortunate Baudelaire orphans maintains to impress suspicion and melancholy in readers internationally.

The Daring Game

At the start Eliza is excited along with her new lifestyles at boarding university, settling into the Yellow Dorm, making new pals, studying the rituals of college existence and doing good in her sessions. yet a bond starts off to increase among Eliza and Helen, a mischievous, unpopular woman who defies authority, performs sensible jokes and doesn't appear to care what others give some thought to her.

Extra resources for Den ensamme vandrarens drömmerier

Show sample text content

Låt oss alltså lämna dessa auktoriteter som motsäga varandra, och låt oss med hjälp av mina egna principer lösa dessa frågor åt mig. Den generella och abstrakta sanningen är det dyrbaraste av allt gott. Utan den är människan blind; den är förståndets öga. Det är genom den som människan lär att skicka sig, att vara det hon bör vara, att göra det hon bör göra, att sträva until sitt verkliga mål. Den enskilda och individuella sanningen är inte alltid ett gott, den är ibland ett ont, mycket ofta en likgiltig sak. De saker, som äro av vikt för en människa att känna och vilka det är nödvändigt för hennes lycka att ha kunskap om, äro kanhända inte så många until eventually antalet, males i vilket antal de finnas äro de ett gott som tillhör henne, som hon har rätt att kräva överallt där hon påträffar det och som guy inte kan undanhålla henne utan att begå den mest orättfärdiga av alla stölder, emedan det är ett av de goda ting, för alla gemensamma, vilkas givande inte berövar den något som är givare. Vad angår sanningar, vilka icke äro av någon slags nytta, vare sig ur kunskaps- eller praktisk synpunkt, hur skulle de kunna vara en ägodel, som guy är skyldig någon, eftersom de inte ens äro en ägodel, och, eftersom äganderätten inte har annan grund än nyttan, det inte kan finnas någon äganderätt, där ingen nytta är möjlig. guy kan göra anspråk på ett jordstycke, fastän det är ofruktbart, emedan guy åtminstone kan bo på marken; males huruvida en onyttig sak, likgiltig i alla avseenden och utan betydelse för någon, är äkta eller falsk, det intresserar ingen vem det vara må. I den andliga ordningen är ingenting onyttigt, lika litet som i den fysiska. Ingenting kan vara legitimt som inte duger until något; för att en sak skall vara legitim fordras att den är eller kan vara nyttig. Sålunda är den legitima sanningen den som är av intresse för rätten, och det är att vanhelga detta sanningens heliga namn att använda det på fåfängliga ting, vilkas existens är likgiltig för alla och om vilka kunskap är utan all nytta. Sanning, berövad varje slag av nytta, until eventually och med möjlighet därtill, kan således icke vara en legitim sak, och den som förtiger den eller vanställer den ljuger följaktligen inte. males finns det sanningar så fullkomligt ofruktbara, att de äro i varje avseende alldeles onyttiga? Det är en annan punkt som bör undersökas och som jag strax skall återkomma until. För närvarande låt oss övergå until eventually den andra frågan. Att inte säga det som är sant och att säga det som är osant äro televisionå mycket skilda saker, males vilka icke desto mindre kunna medföra samma verkan, ty detta resultat är förvisso detsamma alla de gånger då denna verkan är noll. Överallt där sanningen är likgiltig är den motsatta villfarelsen också likgiltig: varav följer, att i dylikt fall den som bedrager genom att säga motsatsen until sanningen inte är mera orättrådig än den som bedrager genom att inte uppenbara den; ty i fråga om onyttiga sanningar innebär villfarelsen ingenting som är sämre än okunnigheten. Att jag tror att sanden på havets botten är vit eller röd, det betyder inte mera för mig än att vara okunnig om vilken färg den har.

Rated 4.15 of 5 – based on 14 votes